22září2018


Volební program

 

Volební program ČSSD MOST

Vzdělání, kultura, výchova a jejich podpora = méně sociálních rizik a negativních jevů

Je důležité věnovat pozornost a prostředky do vzdělání a výchovy, neboť spoustu negativních jevů je důsledek naší nepozornosti vůči dětem a mladým lidem. Zajištěním kvalitního vzdělání a mimoškolních aktivit, které budou atraktivní, bude méně nudících se dětí s mobilním telefonem v ruce, kteří žijí ve virtuálním světě kde je vše dovoleno. Je nutno atraktivním způsobem navrátit přirozený rozvoj dětí a přirozený respekt ke svému okolí.

Výstavba městských bytů pro mladé a podpora rodin = naše spokojená budoucnost

Považujeme za více než důležité upřít pozornost a prostředky také do podpory mladých lidí, zejména mladých rodin. Jedním z důležitých faktorů je jejich bydlení. Máme zájem budovat tzv. Startovací byty pro mladé, tak, aby byly atraktivní a dostupné.

Budování a podpora bytů a péče o seniory = naše povinnost

Postarat se o naše blízké v zaslouženém věku považujeme za samozřejmou povinnost. Díky našim zkušenostem z této oblasti víme, že je kritický nedostatek seniorského nekomerčního bydlení, které by navíc disponovalo potřebnými službami. Zasloužíme se o budování takovýchto zařízení.

Podpora budování nových kvalitních jeslí a mateřských školek = spokojení pracující rodiče

Víme, že v dnešní době není těžké najít slušnou práci a jsme si jistí, že dokážeme tuto tendenci udržet, ale najít umístění v dobrých jeslích, nebo mateřské školce pro svou ratolest, aby rodič mohl do té slušné práce nastoupit, je nadlidský úkol. Chceme proto zajistit budování jeslí, mateřských školek, chceme podporovat stacionáře, klubíky a dětské herny, kde se kvalitně a kvalifikovaně postarají o naše děti a my budeme moci pracovat.

Obnova a výstavba dětských hřišť na každém městském okrsku = spokojené děti = spokojení rodiče = více kvality života

V minulých letech byla tendence v sídlištích rušit stávající dětská hřiště a různé plochy určené pro trávení volného času. Tato tendence se však ukázala jako nedobrá. Naše děti se díky nedostatečnému přirozenému vyžití věnují buď mobilnímu telefonu, nebo v horším případě vandalismu. Dnešní trend je, že rodič se musí malému dítěti věnovat na 100%, protože ho nepustí jen tak „za barák“ Chceme obnovovat a budovat moderní dětská hřiště s rozumem a do detailu, kde najdou vyžití všichni z rodiny. Rodiče u hřiště posedí na lavičce u kafe, zatímco malé děti skotačí na atrakcích a velké děti cvičí parkour.  

Sportovní instruktor do každé družiny

Protože jsme evropské město sportu a sport významně patří k výchově a rozvoji dětí a mládeže, tak chceme v této oblasti významně přispět svým názorem. Mnohé školy a školky mají kvalitní sportovní zázemí, avšak mezi pedagogy není dostatek odborníků na mimoškolní činnost. Navrhujeme do každé družiny sportovního instruktora, který bude u dětí eliminovat vliv sociálních sítí a bude je více zapojovat do zdravého pohybu. 

 

 

Návrat života do centra města = nejen ekonomický růst drobných podnikatelů, ale i zvýšení místní i turistické atraktivity

Poslední dobou velmi vnímáme, že se úplně vytratil život z centra města. V samotné centru, vyjma obchodního centra není pro občany žádný cíl a důvod proč by tam měli trávit svůj volný čas. I náměstí i II náměstí jsou jen upravené plochy bez života. Přitom mnohým z nás procházka centrem, posezení v malebné zahrádce místní kavárny, nebo prohlídka zajímavé akce chybí. Chceme proto věnovat naši pozornost tzv. osídlení centra novými živnostníky, podnikajících zejména v oblasti služeb, chceme prosazovat budování atraktivních cílů v centru města a chceme dohlížet nad vytvořením kvalitního a kontinuálního kulturního programu.

Důstojný „kulturák“ a důstojné kino

Má-li někdo vlastenecké cítění, musí se za naše zařízení stydět. Reprezentativní kulturní dům a důstojné atraktivní kino pro kulturní vyžití občanů nám prostě chybí. Společně za změnu bojujeme a díky stávajícímu složení koalice se zlepšení rýsuje „aspoň“ na papíře. Chceme vyvinout maximální úsilí, aby se projektová studie stala realitou.

Free Wifi = moderní město

Dnešní trend je neúprosný, každé moderní město je pokryto tzv. free wifi Hot spoty, které nejen zkvalitňují život a informovanost místních obyvatel, ale mají také využití k upozornění na akce, cíle a prezentaci města pro „přespolní“

Jízdné a popelnice = tradice

Na určitý komfort a benefity pro občany jsme si už zvykli. Není to jednoduché, ale víme, že to jde. Chceme tento komfort pro naše občany i nadále udržet.

Veřejné služby v majetku města, aneb dejme do nich peníze a chtějme kvalitu

Mnozí občané s příchodem léta právem řešili situaci s rekreačním vyžitím v Mostě a byli právem rozhořčeni ned vypuštěnými bazény a areálu koupaliště Ressl. Špatně se občanům říká, že se jedná o privátní areál bez účasti města a rozhodne-li se majitel koupaliště neotevřít, tak jej město nedonutí. Rovněž chápeme, že provoz bazénů jako podnikatelský záměr nebude výdělečný a že se vždy bude jednat o jakousi službu občanům. Proto také díky intenzivnímu vyjednávání a sponzorské dotaci bylo koupaliště pro letošek otevřeno. Věříme, že provozy, které jsou určeny jako služba občanům by měli být v majetku města a chceme se zasadit o získání provozu koupaliště Ressl zpět do majetku města, aby mohl plnohodnotně sloužit občanům města bez vlivu privátní sféry.

Bezpečnost v ulicích, aneb lidé jsou víc než auta

V několika minulých volebních obdobích byla priorita politických stran parkoviště. Tyto politické volební sliby byly naplněny, avšak důsledkem je, že parkovací plochy střeží strážníci městské policie, nebo asistenti prevence kriminality, přitom by bylo přínosnější soustředit jejich potenciál do ulic a řešit nepříznivé vlivy nepřizpůsobivých občanů. Hlídání parkoviště, nechme živnostníkům, kteří k tomu mají oprávnění a vytvoří tím půdu pro další pracovní místa, čímž dojde k oživení mikroekonomiky. Jsme přesvědčeni, že pro řešení bezpečnostní situace je optimálním řešením návrat k okrskům, kam se budou soustředit všechny dostupné technické prostředky (výstupy z kamerových systémů v daném okolí, výstupy z parkovacích automatů, výstupy z bezpečnostních systémů) i lidské zdroje. Stálým kontaktem bezpečnostních složek v místě se eliminuje páchání trestné činnosti.

 

Stop drogám

Velké téma, avšak opomíjené a málo diskutované. Chceme se zasadit o obnovení osvěty, pořádání mítinků ve školách a pořádání akcí typu „drogový vlak“ Vnímáme jako velký problém obavu maminek pustit dítě na pískoviště, protože jsou tam všudypřítomné použité stříkačky a proto ve spolupráci námi navrhovaným bodem obnovení okrsků chceme docílit pravidelných kontrol a úklidu dětských hřišť a podporovat organizace, které řeší problematiku drog, pomáhají se sběrem stříkaček a pod lékařským dozorem komunikují a ovlivňují závislé osoby.

Konec kupčení s chudobou = konec znehodnocování Vašich nemovitostí, aneb  návrat bytového fondu do majetku města

Není v Mostě snad lokality, kdy by slušné občany netrápili nepřizpůsobivci a protože mnozí spekulanti v nepřizpůsobivcích našli snadný výdělek, množí se nám tyto lokality jako houby po dešti. Chceme úzkou spolupráci se společenstvími vlastníků se samosprávami i družstvy, chceme operativu bezpečnostních složek a orgánů státní správy, chceme sdílení databází státní správy a v neposlední řadě chceme v problémových lokalitách byty do majetku města.

 

 

 

Volební program MO ČSSD Litvínov

Bezpečnost: Nulová tolerance = pevná ruka a úcta k pravidlům

Vrátíme do praxe projekt „Nulová tolerance“ a nebudeme o tom jen vést plané řeči.  Zlepšíme práci městské policie. Budeme důsledně požadovat uplatňování obecně závazných vyhlášek města, které zlepší veřejný pořádek v Litvínově. Všichni musí dodržovat pravidla, ať už se týkají nočního klidu nebo řádného placení jízdného v MHD. Sankce za jejich porušení budeme důsledně vymáhat. Rozhodně se nesmíříme s heslem „ze sociálních dávek nelze sankce vybírat“. Budeme důsledně stát za strážníky, kteří plní své povinnosti při ochraně zákona a pořádku.
Zákony platí pro všechny a každý je musí respektovat!

Práce: Pracovní místa = těm, kdo pracovat chtějí

Podpoříme místní podnikatele při vytváření nových pracovních míst. Najdeme nové investory do průmyslových zón Litvínovska. Budeme tlačit na velké zaměstnavatele regionu, aby dávaly městu více pracovních příležitostí. Umožníme vznik dalších pracovních míst ve službách pro město díky grantům z Úřadu práce. Využijeme programy Evropského sociálního fondu a pomůžeme těm dlouhodobě nezaměstnaným, kteří mohou periodicky pracovat.
Kdo chce doopravdy pracovat, musí mít příležitost!

Sociální věci: Důstojný život = pomoc seniorům a mladým rodinám

Nastavíme nová měřítka pro kvalitní práci terénních sociálních pracovníků a budeme výsledky jejich práce důsledně kontrolovat. Zároveň rozšíříme tyto sociální služby také pro seniory. Prosadíme vybudování denního stacionáře pro občany, kteří to potřebují. Zkusíme všechny cesty, jak pomoci s bydlením mladým litvínovským rodinám.

Sociální problematika a sociální služby jsou věcí města!     

Investice do škol a mladé generace

Budeme investovat do předškolních zařízení a základních škol v majetku města. Podpoříme děti z Litvínova na veřejných středních a vysokých školách. Bez kvalitního vzdělání mladé generace nebude mít Litvínov lepší budoucnost. Podpoříme neziskové organizace, které pomáhají vychovávat mladou generaci ve sportovních klubech a zájmových sdruženích. Přispějeme významným sportovní a kulturním událostem.

Mladá generace je budoucností Litvínova!

Čisté a hezké veřejné prostory

Veřejné prostory musí sloužit všem slušným občanům města a ne jen problematickým osobám. Zajistíme v nich klid a pořádek a investicemi do technických služeb také jejich čistotu a pěkný vzhled.

Veřejné prostory jsou společným bohatstvím i vizitkou města!

Kvalitní veřejné služby a doprava

Veřejná doprava i služby, které město nabízí, musí odpovídat 21.století. Zároveň zajistíme, aby je nikdo svévolně nezneužíval. Pokud budeme ve volbách úspěšní, naši zastupitelé budou prosazovat takovou dohodu s dopravním podnikem, aby senioři s trvalým pobytem v Litvínově získali významnou slevu na jízdné.

Litvínov musí nabídnout kvalitní a moderní služby!

Veřejné zakázky:

Veřejné zakázky budeme důsledně zadávat dle zákona o veřejných zakázkách. Prosadíme, aby zakázky malého rozsahu prováděli místní živnostníci a firmy. Budeme požadovat po velkých firmách na území města, aby dávaly více šancí místním dodavatelům.

Průhledné veřejné zakázky přinesou Litvínovu víc peněz!

Iva Lorencová
tajemník OVV ČSSD Most
Antonína Dvořáka 2165
(býv. budova Rekultivací) Most
 
mobil: 724 340 185
e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

úřední hodiny pro veřejnost
  středa: 10.00 - 17.00 hod.